Taskforce Diversiteit & Inclusie

Gedragscode ongewenste omgangsvormen

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de manier waarop we op de werkvloer met elkaar omgaan. Organisaties hechten veel belang aan een sociaal en veilig werkklimaat. De Taskforce Diversiteit & Inclusie heeft daarom een Gedragscode ongewenste omgangsvormen ontwikkeld.

Werkklimaat

Werkgevers zijn op grond van de Arbowetgeving verplicht een beleid te voeren op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA wordt verstaan (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, (in)direct onderscheid (discriminatie) en werkdruk. Het beleid moet zowel zien op preventie als op afhandeling van klachten.

Het behouden van een sociaal en veilig werkklimaat is een continu proces. Binnen de organisatie zal steeds voldoende aandacht moeten worden geschonken aan dit onderwerp. Van belang hierbij is een bedrijfscultuur waarbinnen collega’s elkaar aan durven te spreken op gedrag en waarbinnen leidinggevenden voorbeeldgedrag laten zien.

De Gedragscode

Om werkgevers ten aanzien van dit onderwerp te faciliteren, is een model ‘Gedragscode ongewenste omgangsvormen‘ opgesteld. In deze gedragscode wordt ingegaan op de vraag wat nu eigenlijk onder ongewenst gedrag wordt verstaan en vooral ook wat medewerkers kunnen doen als er sprake is van ongewenst gedrag op de werkvloer.

De gedragscode is gebaseerd op het huidige wettelijk kader. De wet- en regelgeving met betrekking tot ongewenste omgangsvormen is in ontwikkeling. De gedragscode zal hier van tijd tot tijd op aangepast moeten worden. Ook is iedere organisatie natuurlijk anders. De gedragscode dient aan te sluiten bij de feitelijke situatie in de organisatie. Verder moet iedere werkgever zorg dragen voor een actuele risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak. Zorg er voor dat de gedragscode in lijn is met deze RI&E.

Om er voor te zorgen dat de gedragscode echt gaat leven binnen de organisatie kan het zinvol zijn om werknemers bij de invoering van de gedragscode te betrekken. Als er binnen de organisatie een ondernemingsraad actief is, dan heeft deze (in ieder geval ten aanzien van de klachtenprocedure) instemmingsrecht.

Let er tot slot op dat de in de gedragscode genoemde instanties ingesteld worden en de gedragscode ook daadwerkelijk nageleefd wordt. Zorg dus onder andere voor een vertrouwenspersoon en klachtenloket!

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

Wat kun je doen als je inspanningen om inclusief te zijn mislukken?

Het is moeilijk om altijd de juiste woorden te vinden. HR-deskundige geeft tips om inclusief te zijn en onrechtvaardigheid te vermijden.
MT/Sprout

Hardnekkige discriminatie sollicitanten

Ook op een krappe arbeidsmarkt heeft niet iedereen dezelfde kansen op een baan. Uit nieuw onderzoek blijkt dat werkgevers wereldwijd nog flink discrimineren op bepaalde kenmerken en eigenschappen bij het…
NRC

Bonus voor voltijd werk gaat niet alle vrouwen motiveren

Vrouwen die minder gaan werken als ze kinderen krijgen, blijven dat vaak zo doen. Ook als de kinderen ouder en zelfstandiger zijn. Het beleid om deze groep vrouwen te stimuleren…