Taskforce Diversiteit & Inclusie

Gedragscode ongewenste omgangsvormen

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de manier waarop we op de werkvloer met elkaar omgaan. Organisaties hechten veel belang aan een sociaal en veilig werkklimaat. De Taskforce Diversiteit & Inclusie heeft daarom een Gedragscode ongewenste omgangsvormen ontwikkeld.

Werkklimaat

Werkgevers zijn op grond van de Arbowetgeving verplicht een beleid te voeren op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA wordt verstaan (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, (in)direct onderscheid (discriminatie) en werkdruk. Het beleid moet zowel zien op preventie als op afhandeling van klachten.

Het behouden van een sociaal en veilig werkklimaat is een continu proces. Binnen de organisatie zal steeds voldoende aandacht moeten worden geschonken aan dit onderwerp. Van belang hierbij is een bedrijfscultuur waarbinnen collega’s elkaar aan durven te spreken op gedrag en waarbinnen leidinggevenden voorbeeldgedrag laten zien.

De Gedragscode

Om werkgevers ten aanzien van dit onderwerp te faciliteren, is een model ‘Gedragscode ongewenste omgangsvormen‘ opgesteld. In deze gedragscode wordt ingegaan op de vraag wat nu eigenlijk onder ongewenst gedrag wordt verstaan en vooral ook wat medewerkers kunnen doen als er sprake is van ongewenst gedrag op de werkvloer.

De gedragscode is gebaseerd op het huidige wettelijk kader. De wet- en regelgeving met betrekking tot ongewenste omgangsvormen is in ontwikkeling. De gedragscode zal hier van tijd tot tijd op aangepast moeten worden. Ook is iedere organisatie natuurlijk anders. De gedragscode dient aan te sluiten bij de feitelijke situatie in de organisatie. Verder moet iedere werkgever zorg dragen voor een actuele risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak. Zorg er voor dat de gedragscode in lijn is met deze RI&E.

Om er voor te zorgen dat de gedragscode echt gaat leven binnen de organisatie kan het zinvol zijn om werknemers bij de invoering van de gedragscode te betrekken. Als er binnen de organisatie een ondernemingsraad actief is, dan heeft deze (in ieder geval ten aanzien van de klachtenprocedure) instemmingsrecht.

Let er tot slot op dat de in de gedragscode genoemde instanties ingesteld worden en de gedragscode ook daadwerkelijk nageleefd wordt. Zorg dus onder andere voor een vertrouwenspersoon en klachtenloket!

Gerelateerde artikelen

Google

6 belemmeringen voor informatica onderwijs voor meisjes

Nieuw onderzoek van Google toont aan dat de meerderheid van meisjes in Europa nooit informatica onderwijs heeft gehad op school. Wat zijn de belemmeringen?
Taskforce Diversiteit & Inclusie

It’s a wrap: terugblik tweede editie Werkgroep D&I

De tweede editie van de Werkgroep Diversiteit & Inclusie van de Taskforce D&I is afgerond. We blikken met de deelnemers terug op de geleerde lessen.
Deloitte

Bondgenoot voor vrouwen in tech

Nog steeds zitten er maar weinig vrouwen op leidinggevende posities in de technologiesector. Als bondgenoot voor een collega kun je helpen daar verandering in te brengen. Bondgenootschap heeft bovendien nog…