Privacyverklaring

Privacy

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met de Taskforce Diversiteit & Inclusie. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe de Taskforce Diversiteit & Inclusie met persoonsgegevens omgaat. De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en branchevereniging NLdigital.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met de Taskforce Diversiteit & Inclusie. Hoe ver uw relatie met de Taskforce Diversiteit & Inclusie gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Indien u als medewerker van een deelnemend bedrijf actief deelneemt aan activiteiten van de Taskforce Diversiteit & Inclusie, dan zullen wij u ook vaker benaderen met daaraan gerelateerde vragen, informatie of kennisuitwisseling. Daarnaast worden gegevens van aangesloten deelnemers verwerkt als onderdeel van de samenwerking. Zo kunnen uw contactgegevens gedeeld worden met andere deelnemers, en kunt u benaderd worden voor activiteiten en informatie over de Taskforce Diversiteit & Inclusie.

Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Taskforce Diversiteit & Inclusie, bijvoorbeeld een bijeenkomst, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het digitaal toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over lidmaatschap van NLdigital.

Indien u deelneemt aan een evenement van Taskforce Diversiteit & Inclusie of georganiseerd door Taskforce Diversiteit & Inclusie, kunnen na inschrijving bij dit evenement uw naam, organisatie en functie worden gedeeld met andere deelnemers aan dit evenement.

Indien uw organisatie is aangesloten als deelnemer bij de Taskforce Diversiteit & Inclusie, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de samenwerking of op grond van de wet. Daarnaast heeft de Taskforce Diversiteit & Inclusie een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een product of dienst te kunnen ontvangen (het bijwonen van een event of anderszins), aanvullende informatie te sturen over de Taskforce Diversiteit & Inclusie zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen, na een periode van twee jaar zal aan de betrokkenen worden gevraagd of ze hier nog belangstelling voor hebben.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft Taskforce Diversiteit & Inclusie nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contactgegevens nodig voor de samenwerking. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die zich bij de Taskforce Diversiteit & Inclusie aansluit, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de Taskforce beter kunnen invullen.

Foto’s

Indien u deelneemt aan, of aanwezig bent bij, een evenement van Taskforce Diversiteit & Inclusie, dan kunnen er mogelijk foto’s gemaakt worden welke in sommige gevallen gepubliceerd worden. Hierop kunt u mogelijk herkenbaar in beeld staan. Deze foto’s dienen niet ter identificatie van de deelnemers van een evenement. Ze dienen slechts als middel om de nieuwswaarde van het evenement te verhogen en om een sfeerindicatie te geven. We maken en publiceren deze foto’s op grond van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij maken we telkens een afweging tussen ons eigen belang voor het maken en publiceren van de foto’s en het belang van de betrokkene om niet in beeld te zijn. Ook zullen de deelnemers bij de betreffende evenementen van te voren geïnformeerd worden over het maken van foto’s. Wanneer u als deelnemer niet in beeld wilt komen, dan houden wij hier rekening mee tijdens het evenement. Daarnaast is het mogelijk om u naderhand te verzetten tegen het gebruik van de gemaakte foto’s. Wanneer u hier herkenbaar op in beeld bent gebracht zullen, deze offline worden gehaald.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart de Taskforce Diversiteit & Inclusie de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal de Taskforce Diversiteit & Inclusie de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij de Taskforce Diversiteit & Inclusie op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Functionele cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om u als gebruiker van onze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de gevraagde webpagina’s en de bijbehorende functionaliteiten, dan wel voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Websiteanalyse met Google Analytics

Op de website van de Taskforce Diversiteit & Inclusie worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. De resultaten hiervan zullen door Google anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze webanalyses intrekken door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden.

Advertentie cookies

Op de website is Google Tag Manager geïnstalleerd. Dit is een oplossing waarmee wij websitetags kunnen beheren vanuit één interface. Het hulpprogramma voor het beheren van tags zelf (dat de tags implementeert) is een cookieloos domein dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Het hulpprogramma zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, en die kunnen op hun beurt gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Ga naar Google Tag Manager Terms of Service voor meer informatie over Google Tag Manager.

LinkedIn heeft via de Google Tag Manager (o.a. Doubleclick) tags geplaatst op de website. Dit gaat om knoppen voor het delen van content via uw LinkedIn-account en advertentietags om inzichtelijk te maken wat de statistieken zijn van onze advertenties. Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Deze cookies maken het mogelijk om advertenties over de Taskforce Diversiteit & Inclusie te leveren die relevant voor u zijn, om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken, helpen de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten en geven ons de mogelijkheid om uw surfgedrag bij te houden. Op grond van uw toestemming mogen wij de cookies plaatsen om inzichtelijk te kunnen maken wat er gebeurt met onze advertenties.

Wij gebruiken Spotler Leads om een uitgebreider terugkerend websitebezoek meten en een profiel van een bezoeker op te stellen. Hiervoor gebruiken we speciale software, namelijk Spotler B2B.

Website van derden

Op de website zijn mogelijk hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals YouTube, LinkedIn, Facebook en diverse nieuwbronnen. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt de Taskforce Diversiteit & Inclusie geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Op het gebruik van dergelijke websites van derden is de privacyverklaring van de betreffende derde van toepassing. U dient de privacyverklaring van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van de Taskforce Diversiteit & Inclusie. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant over diversiteit en inclusie binnen de ICT-sector. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking aan derden

De Taskforce Diversiteit & Inclusie verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van de Taskforce Diversiteit & Inclusie bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over de taskforce. Indien u meer informatie wilt over de Taskforce Diversiteit & Inclusie, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

0348-493636

info@taskforcediversiteit.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De Taskforce Diversiteit & Inclusie adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 februari 2022.